fbpx

Art. 1 Algemeen

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door Ciweld.  Alle bestelbonnen, offertes of overeenkomsten gericht aan Ciweld vallen onder dezelfde algemene voorwaarden hieronder beschreven.

Art. 2 Geldigheid Offerte

Al onze offertes zijn maximaal 3 kalendermaanden geldig, tenzij anders weergegeven op de specifieke offerte. De geldigheid start vanaf de offertedatum die weergegeven is. Offertes zijn slechts ter inlichting en geenzins bindend. Alle bestellingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging en ondertekening van de offerte door Ciweld. Bij bevestiging van de bestelling kunnen prijzen aangepast worden indien de prijs van materialen, grondstoffen en dergelijke gestegen is. De overeengekomen prijs kan nooit verlagen in functie van prijswijzingen van materialen, grondstoffen en dergelijke ten gunste van Ciweld.

Art. 3 Betaling

Al onze facturen dienen betaald te zijn binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij elke bestelling zal een voorschot gevraagd worden overeenkomstig weergeven in de desbetreffende offerte. Waarde van onstentenis is 50% voorschot van het totale eindbedrag inclusief BTW en andere taksen. Nadien wordt gefactureerd met een eindfactuur alvorens levering en/of afhaling. Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% aangerekend worden. Daarboven wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding van 10% op het totaalbedrag aangerekend met een minimum van 100 EURO. Eventuele nog uit te voeren werken worden opgeschort of stilgelegd zonder de mogelijkheid ene schadevergoeding te eisen ook al werd dit zo opgenomen in de overeenkomst. Alle goederen blijven steeds eigendom van Ciweld.

Art. 4 Termijnen voor levering en/of uitvoering

Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn niet bindend en worden steeds ter indicatie gegeven. Bij het verstrijken van de aangegeven uitvoerings- of leveringstermijnen kan er nooit een schadevergoeding geëist worden. Het contract, overeenkomst of getekende offerte kan niet worden ontbonden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Art. 5 Klachten

Klachten dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen de 7 kalenderdagen na uitvoering van werken en/of levering en/of afhaling van goederen. Indien er klachten zijn over de inhoud van facturen dienen deze ook binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt te worden.

Art. 6 Schade en letsels

Geen enkele vorm van schade of letsels veroorzaakt door gebruik van producten geleverd door Ciweld, kan de verantwoordelijkheid zijn van Ciweld. Het is de gebruiker van deze producten die verantwoordelijkheid draagt voor deze eventuele aangerichte schade en letsels aan zichzelf en of derden.

Art. 7 Inbreuken op verkeersveiligheid

Ciweld kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op verkeersveiligheid. Het is de gebruiker zijn verantwoordelijkheid om producten van Ciweld te gebruiken volgens alle geldende regels en wetten op dat moment op die desbetreffende plaats. Ciweld kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor overtredingen inzake verkeersveiligheid. Dit omvat onder andere snelheidsboetes, verkeerd parkeren, betreden van verboden terrein etc. Deze laatste lijst van inbreuken is niet limitatief.

Art. 8 Intellectuele eigendom

Elk ontwerp en uitgevoerd werk is gebaseerd op intellectuele eigendom van Ciweld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ciweld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen te hergebruiken en/of te reproduceren. Het intellectueel eigendom berust bij Ciweld altijd en overal op elk ogenblik.

Art. 9 Geschillen

Alle geschillen of betwistingen die zouden ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van rechtbanken van het arrondissement Mechelen gelegen in België. Gebeurlijke geschillen of betwistingen vanwege de klant ontslaan hem/haar niet binnen de opgegeven termijnen te betalen.